reklama

Neurol. praxi 2017; 18(2): 117-120

Role botulotoxinu A v profylaktické léčbě chronické migrény

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

Chronickou migrénu (CM) řadíme k neurologickým onemocněním, která jsou často nedostatečně diagnostikována a velmi obtížně léčena. Ve srovnání s epizodickou migrénou, chroničtí pacienti vykazují vyšší míru funkčního omezení a snížení pracovní produktivity i celkové kvality života. Tato osobní a socioekonomická zátěž akcentuje naléhavou potřebu adekvátní terapie. Ačkoliv v klinické praxi běžně užíváme široké spektrum perorálních profylaktik, léčba onabotulinumtoxinem A je v indikaci preventivní léčby CM první a doposud jedinou terapeutickou možností schválenou Food and Drug Administration (FDA). Tato práce se v přehledu zabývá historií i současností botulotoxinu při léčbě pacientů s CM.

Klíčová slova: chronická migréna, onabotulinumtoxin A, preventivní léčba

Botulinum toxin type A for the migraine prophylactic treatment Botulinum toxin type A for the migraine prophylactic treatment

Chronic migraine (CM) is a neurological disease that remains underdiagnosed and difficult to treat. In the comparison with episodic migraine, patients with CM show a higher degree conditional functional limitation, reduced work productivity and quality of life. This personal and socioeconomic burden emphasizes the urgent need for adequate treatment. Although we commonly use a wide range of oral preventatives in the clinical practice, currently the only the Food and Drug Administration (FDA) approved treatment for CM prevention is onabotulinumtoxin A. In this review, we discuss history and present perspectives of this therapy.

Keywords: chronic migraine, preventative therapy, onabotulinumtoxin A

Zveřejněno: 1. květen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.