reklama

Rukopisy, které přesáhnou počet normostran (8) a citačních zdrojů (25) stanovených v pokynech pro autory, a to maximálně do 12 normostran + 40 citací, mohou být publikovány v kombinované formě s využitím webových stránek časopisu www.neurologiepropraxi.cz. V tištěné verzi časopisu bude uveřejněn název práce, autorský kolektiv a pracoviště autorů, abstrakt a klíčová slova sdělení spolu s odkazem/linkem na článek na webu. Tato elektronická publikace má stejnou citační hodnotu jako publikace tištěná. O zařazení článků jen na webové stránky má právo rozhodnout užší redakční rada po dohodě s autorem.

Neurologie pro praxi 5/2013

doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., MUDr. Petra Jungová, RNDr. Katarína Kolejáková, Ph.D., RNDr. Robert Petrovič, PhD., MUDr. Juraj Štofko, MBA

Molekulárno-genetické a biochemické aspekty neurogenetických ochorení
(Ochorenia podmienené molekulárno - genetickými patológiami štrukturálnych konštituentov nervového systému – čásť 1)

The molecular genetic and biochemical aspects of neurogenetic disorders
(Diseases caused by molecular genetic pathology of structural constituents of nervous system – part 1)

 PDF ke stažení

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.