Neurologie pro praxi, 2017, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2017; 18(2):

Hlavní téma

Urgentní stavy v neurologii

MUDr. Petr Hon

Neurol. praxi 2017; 18(2):

Poruchy vědomí

amence, delirium, lucidita, obnubilace, porucha vědomí, vigilita, ABCDE algoritmus, Glasgow coma scale

MUDr. Roman Havlíček1, MUDr. Martin Voldřich, Ph.D.2

Neurol. praxi 2017; 18(2): 84-86

Poruchy vědomí doprovázejí širokou škálu onemocnění, pokrývající téměř všechny obory medicíny. I přes rozdílnou etiologii bychom měli v prvním kontaktu s pacientem respektovat standardizovaný diagnostický postup, který pokryje a odliší nejzávažnější stavy. U méně závažných máme k dalšímu vyšetření více času. Do této skupiny patří onemocnění, u nichž příčinu pomůže odhalit až podrobná anamnéza a další cílené testy. Hranici mezi postupy urgentní medicíny a observací určuje v první řadě stabilita nemocného. Článek si neklade za cíl opakovat problematiku anatomie, fyziologie či detaily neurologického vyšetření. Má spíše s nadhledem upozornit lékaře,...

Status epilepticus u dospělých pacientů v neurointenzivní péči

Status epileticus in adults in neurointensive care

MUDr. Ivana Šarbochová, MUDr. Lukáš Martinkovič

Neurol. praxi 2017; 18(2): 88-93

Status epilepticus (SE) je urgentní neurologická situace, která i přes intenzivní terapii vykazuje vysokou morbiditu a mortalitu. Úspěšnost zvládnutí SE závisí nejen od etiologie a charakteru samotného SE, ale především od včasné identifikace SE s rychlým zahájením léčby. Koncept SE podle International League Against Epilepsy (ILAE) zahrnuje rámec stanovení klinické diagnózy včetně časové osy s následným adekvátním léčebným přístupem. I přes razantní léčbu přechází až třetina pacientů do refrakterního SE s nutností využití celkové anestezie s umělou plicní ventilací. Zatímco klinické stanovení konvulzivního SE je poměrně jednoduché, u nekonvulzivního...

Intracerebrální krvácení

Intracerebral hemorrhage

MUDr. Martin Šrámek

Neurol. praxi 2017; 18(2): 94-97

Intraparenchymové hemoragie (ICH) tvoří 10–20 % všech cévních mozkových příhod (CMP) s výrazně vyšší mortalitou oproti ischemickým. V hloubce hemisféry je lokalizováno 55 % hematomů, 30 % lobárně a 15 % v oblasti kmene. Nejčastější příčinou je hypertenzní vaskulopatie, dále amyloidová angiopatie, cévní malformace nebo tumor. Pacienti s ICH vyžadují JIPovou péči, hlavním cílem léčby je normalizace TK intravenózními antihypertenzivy, úprava koagulace u antikoagulovaných pacientů a terapie edému. Preventivní podávání antiepileptik není doporučeno. Neurochirugické řešení se uplatňuje u mozečkových a povrchově uložených hematomů. Nasazení antikoagulační...

Intenzivní péče o pacienty s Guillain-Barré syndromem

Intensice care in patients with Guillain-Barré syndrome

MUDr. Petr Hon

Neurol. praxi 2017; 18(2): 98-102

Akutní polyradikuloneuritida – Guillain-Barré syndrom (GBS) je nejčastějším onemocněním periferních nervů vyžadujícím neurointenzivní péči. Ve 30 % onemocnění dochází k selhání respirace a pacienti jsou zajištění invazivní umělou plicní ventilací. Specifitami onemocnění jsou současné postižení vegetativního nervového systému, s projevy hemodynamické lability, komplikacemi v oblasti zažívacího traktu, potřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace poskytovaná nemocným bez poruchy vědomí. Včasné rozpoznání hrozící respirační insuficience, adekvátní zajištění pacienta na jednotce intenzivní péče s možností poskytnutí komplexní péče je základním...

Přehledové články

Kouření a roztroušená skleróza

Smoking and multiple sclerosis

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.1, MUDr. Marika Talábová2

Neurol. praxi 2017; 18(2): 103-108

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, kdy dochází k demyelinizaci a ztrátě axonů v centrálním nervovém systému (CNS). RS je multifaktoriální onemocnění, u něhož mohou environmentální faktory být zodpovědné za „triggering“ autoimunitní odpovědi u geneticky vnímavých jedinců. Environmentální faktory působí zpravidla v kombinaci, méně selektivně a mají vliv na patogenezi RS. Komplexní interakce mezi individuální genetickou dispozicí a environmentálními faktory u RS má vliv jak na incidenci RS, tak i její klinickou formu. Nejvýznamnější z nich jsou kouření, snížená koncentrace vitaminu D, snížená expozice UV záření,...

Dysfágia po prednej krčnej diskektómii

Dysphagia after anterior cervical discectomy

MUDr. René Opšenák, doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Romana Richterová, PhD., MUDr. Pavol Snopko

Neurol. praxi 2017; 18(2): 109-112

Prehĺtacie ťažkosti po prednej krčnej diskektómii sú častou a dobre známou komplikáciou v pooperačnom období. Patofyziológia pooperačnej dysfágie je však nejasná a liečba perzistujúcej dysfágie problematická. Publikovaná incidencia dysfágie po krčnej diskektómii je v rozsahu 0–89 % a klesá s narastajúcim časom po operačnom výkone. Medzi faktory, ktoré sú väčšinou spájané so zvýšeným rizikom pooperačnej dysfágie, patria počet operovaných segmentov, ženské pohlavie, dlhý operačný čas a vek nad 60 rokov. Dysfágiu po prednej krčnej diskektómii je možné kvantifikovať subjektívnym hodnotením pacienta pomocou Bazaz-Yoo dysfágického skóre a objektivizovať...

Syndrom Dravetové (těžká infantilní myoklonická epilepsie): charakteristiky onemocnění v dospělém věku

Dravet syndrome (severe myoclonic epilepsy of infancy – SMEI): characteristics of adulthood

MUDr. Pavlína Danhofer, MUDr. Katarína Brunová, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Neurol. praxi 2017; 18(2): 113-116

Dravetové syndrom se řadí mezi závažné epileptické syndromy s rozvojem v kojeneckém věku u dosud zdravých dětí. Diagnózu lze stanovit na podkladě klinického obrazu, v současné době lze využít i genetického stanovení mutace v SCN1A genu, která je zodpovědná za 70–80 % případů a diagnózu tak potvrzuje. Vzácněji byly identifikovány u pacientů s DS i mutace v dalších genech (SCN2A, SCN3A, SCN7A, SCN8A a SCN9A, GABARG2, SCN1B a PCDH19). DS se v dospělém věku vyznačuje především kognitivními a behaviorálními změnami u pacientů s různou mírou mentální retardace, závažné jsou řečové poruchy a mozečková symptomatika. Epilepsie je již mírnější, plné...

Role botulotoxinu A v profylaktické léčbě chronické migrény

Botulinum toxin type A for the migraine prophylactic treatment Botulinum toxin type A for the migraine prophylactic treatment

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.

Neurol. praxi 2017; 18(2): 117-120

Chronickou migrénu (CM) řadíme k neurologickým onemocněním, která jsou často nedostatečně diagnostikována a velmi obtížně léčena. Ve srovnání s epizodickou migrénou, chroničtí pacienti vykazují vyšší míru funkčního omezení a snížení pracovní produktivity i celkové kvality života. Tato osobní a socioekonomická zátěž akcentuje naléhavou potřebu adekvátní terapie. Ačkoliv v klinické praxi běžně užíváme široké spektrum perorálních profylaktik, léčba onabotulinumtoxinem A je v indikaci preventivní léčby CM první a doposud jedinou terapeutickou možností schválenou Food and Drug Administration (FDA). Tato práce se v přehledu zabývá historií i současností...

Videokazuistika

Koincidencia kortikobazálneho syndrómu a cerebelárnej formy multisystémovej atrofie

Coincidence of corticobasal syndrome and cerebellar form of multiple system atrophy

MUDr. Michal Minár, PhD.1, MUDr. Zuzana Košutzká1, MUDr. Peter Matejička1, MUDr. Igor Straka1, prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.1, 2

Neurol. praxi 2017; 18(2): 134-136

V článku prinášame kazuistiky dvoch pacientov s atypickou prezentáciou dvoch rozdielnych neurodegeneratívnych ochorení. U oboch pacientov sa postupne po 60. roku životu vyvinuli znaky kortikobazálneho syndrómu, zahŕňajúce levodopa-rezistentný výrazne asymetrický akineticko-rigidný parkinsonizmus s dystóniou, myoklonom a fokálnym kortikálnym deficitom. Navyše mali títo pacienti cerebelárny syndróm s MR nálezom cerebelárnej a pontínnej atrofie, s postupným rozvojom vegetatívnej dysfunkcie. Na základe klinického obrazu a zobrazovacích vyšetrení suponujeme vzácnu koincidenciu kortikobazálneho syndrómu a cerebelárnej formy multisystémovej atrofie.

Z pomezí neurologie

Výpad vlasů v důsledku léčby roztroušené sklerózy

Hair loss due to treatment of multiple sclerosis

MUDr. Radek Litvik1, MUDr. Olga Zapletalová2

Neurol. praxi 2017; 18(2): 121-125

K léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou se využívají nejrůznější léčiva, která mohou nepříznivě působit na strukturu a funkci vlasového aparátu, zejména negativním ovlivněním anagenní fáze vlasového cyklu. Výpad vlasů je u většiny pacientů reverzibilní, velmi vzácně se setkáme s projevy nevratné holohlavosti. V léčbě se uplatňuje zejména lokálně podávaný minoxidil.

Sdělení z praxe

Bickerstaffova autoimunitní kmenová encefalitida

Bickerstaff's autoimmune brainstem encephalitis

MUDr. Petra Plachá, prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová

Neurol. praxi 2017; 18(2): 126-129

Bickerstaffova kmenová encefalitida (BBE) je společně s Miller-Fisherovým syndromem (MFS) a Guillain-Barrého syndromem (GBS) řazena do spektra autoimunitně podmíněných onemocnění postihujících nervový systém. V případě Bickerstaffovy encefalitidy je zánětem postižen mozkový kmen, s odpovídajícím klinickým obrazem. Prezentujeme případ 60leté pacientky, u které došlo během několika měsíců k rozvoji poruchy chůze, paleocerebelární a neocerebelární symptomatiky, internukleární oftalmoplegie, disociovaného nystagmu, oboustranné nukleární lézi lícního nervu a bulbární symptomatiky. Na magnetické rezonanci (MR) mozku byla zjištěna vícečetná T2-hyperintenzní...

Čo sa skrylo za migrenózny záchvat?

What was hiding behind a migraine attack?

MUDr. Anna Šefčíková, MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

Neurol. praxi 2017; 18(2): 130-132

Predkladaná kazuistika poukazuje na 60-ročného pacienta, hypertonika s ischemickou chorobou srdca a hyperlipoproteinémiou, dlhoročného migrenika, ktorý bol prijatý na naše oddelenie pre protrahovaný migrenózny záchvat nereagujúci na bežne účinnú liečbu. V ďalšom priebehu hospitalizácie došlo k rozvoju diplopie, lézie n. oculomotorius vľavo a následne aj postupnému zhoršovaniu vízu bilaterálne. Realizovanými laboratórnymi a ďalšími paraklinickými vyšetreniami bola preukázaná leptomeningeálna karcinomatóza pri taktiež novodiagnostikovanom B-bunkovom lymfóme žalúdka.

Neurozobrazovací kazuistiky

Neurozobrazovací kazuistika

MUDr. Martin Pail, Ph.D.1, MUDr. Marta Pažourková2, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.1, 3

Neurol. praxi 2017; 18(2):


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.