reklama

RUBRIKY

1. Přehledové články

 • Nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění.
 • Maximální rozsah je 8 stran (vč. obrázků, grafů, tabulek a literatury) (velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5) s nejvíce šesti obrázky (grafy). Článek pište s důrazem na jeho praktické využití neurology.

2. Sdělení z praxe (kazuistika, původní práce)

 • Maximální rozsah kazuistika - 7 stran (včetně obrázků, grafů, tabulek a literatury), původní práce - 8 stran (velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5).

3. Videokazuistika

 • Text v časopise + dobrovolný videozáznam na internetových stránkách. Maximální rozsah 7 stran (včetně obrázků, grafů, tabulek a literatury), (velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5).
 • Maximální délka segmentu 90 s, maximum 3 segmenty.
 • Videozáznam zasílejte v maximálním rozlišení, originální neupravená data a pokud je třeba stříhat, tak stříhat s minimem překódování.
 • Autor musí zajistit informovaný souhlas pacienta, který je k dispozici níže.

 informovaný souhlas

4. Neurozobrazovací kazuistika

Stručná kazuistika provázená 1-4 MR či CT snímky edukačního charakteru. Maximální rozsah klinického popisu případu je 1 normostrana. Popis musí být stručný, ale současně postačující pro poskytnutí přehledné klinické informace pro běžného neurologa. Ilustrace musejí být vhodně zvoleny, minimální rozlišení obrázků je 300 dpi (CMYK). V legendě je nutné uvést adekvátní, přesný a stručný popis viditelného nálezu (vhodné je současné označení daného nálezu orientační šipkou).

5. Z pomezí neurologie

 • Práce psané specialisty z jiných oborů zajímajících se o neurologii.

6. Komentáře

 • Reakce na přehledové články, informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky, historické glosy a jiné.

7. Elektronické publikace

 • Rukopisy, které přesáhnou počet normostran (8) a citačních zdrojů (25) stanovených v pokynech pro autory, a to maximálně do 12 normostran + citace, budou zařazeny na webové stránky časopisu www.neurologiepropraxi.cz. V časopise pak bude uveřejněn jen název práce, autorský kolektiv a pracoviště autorů, abstrakt a klíčová slova sdělení spolu s odkazem/linkem na článek na webu.

 • Tato elektronická publikace je srovnatelná s publikací tištěnou.

 • O zařazení článků jen na webové stránky má právo rozhodnout užší redakční rada.

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů, přičemž prosím dbejte následujících technických připomínek:

 • doporučený typ písma Times New Roman
 • doporučená velikost písma 12, řádkování 1,5
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavců, nikoliv na konci každého řádku
 • článek čleňte na menší přehlednější úseky
 • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1a 0 od písmen l a O
 • závorky používejte kulaté ( )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte jednotky soustavy SI
 • všechny použité zkratky vysvětlete hned po prvním použití,
 • zdomácnělé cizí výrazy pište buď v souladu s pravidly českého pravopisu, nebo v původní podobě

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • 1. Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů a pracoviště autorů. Adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy.
 • 2. Souhrn. Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 10 řádků (u přehl. článků a sdělení z praxe). U přehledových článků prosíme i o zaslání abstraktu v angličtině.
 • 3. Klíčová slova v rozsahu 3-6 (u přehl. článků a sdělení z praxe). U přehledových článků prosíme i o zaslání klíčových slov v angličtině.
 • 4. Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov (u přehledových článků).

 • 5. Vlastní text Vkládáte-li do dokumentu obrázky, pošlete také jejich originální soubory s přesnými legendami. Při zasílání fotodokumentace poštou posílejte, prosím, jen kvalitní originály. Všechny předlohy označte číslem, pod kterým jsou zmíněny v textu.
 • Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 • 6. Seznam literatury Citace jsou očíslovány, odkazy v textu uvádějte ve formátu jméno a rok v kulatých závorkách např. (Rektor 2006), (Rektor a Kuba 2006). Pokud je autorů více než tři, za jméno prvního autora dopište et al. (Smrčka et al. 2007). Uveďte maximálně 20 citací. Seznam literatury uspořádejte prosím abecedně, vypište všechny autory.
Příklady citací:
Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986: 419 s.
Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; 9: 366-385.
Informace o elektronických dokumentech, odkaz na elektronickou monografii: Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line], 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm. ISBN 1-556553-236-9.
Citování online dokumentu (neznámý autor): Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.htm]/>
Elektronické seriálové publikace, odkaz na časopis v elektronické podobě:
JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan
Press, 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně. Dostupný také z WWW:<http.//www.pres.umich.
edu/jep)index.html. ISSN 1080-2711.
Odkaz na webovou verzi tištěného časopisu:
Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný
také na WWW:<http://enlil.ff.cuni.cz/.ákladní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1-6.

 • Autor (nebo korespondující autor) podepíší formulář (zašle jej redakce), že práce dosud nebyla, není a v období recenzního řízení nebude nabízena k publikaci jinému periodiku a že se nejedná o duplikát práce, která již byla zveřejněna!
 • Při přijetí práce k publikaci získává copyright na text vydavatelství Solen.
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.

 • Každý zveřejněný článek prochází dvojitou recenzí dvou nezávislých recenzentů. Recenze jsou recenzentům navzájem přeposílány. Po recenzním řízení ještě probíhá korektura rukopisu ze strany redakční rady! Konečné rozhodnutí provádí redakční rada. Hlavní autor bude o přijetí či odmítnutí práce informován.
 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. Před definitivním odeslání práce do tisku obdrží autoři práci ještě k autorské korektuře.
 • Jako autoři příspěvku mohou být uvedeni jen ti, kdo se na práci skutečně podíleli!
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi.

 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.

 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: bartakova@solen.cz
 • SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, Olomouc, 779 00
 • tel: 585 242 681
 • mobil: 777 557 416,
 • tel/fax: 582 396 099

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.