Neurologie pro praxi, 2009, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 131

Hlavní téma

Chronické míšní poranění

doc. MUDr. Ivana Štětkářová CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 136

Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy

Risk conditions in patients at chronic stage of spinal cord injury

MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Veronika Hyšperská

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 137-142

Léčebná péče je u pacientů po míšním poranění ve většině případů poskytována spinálními jednotkami a spinálními rehabilitačními jednotkami. Pacienti by však měli mít zajištěnu kvalitní dlouhodobou dispenzarizační péči i v chronickém stadiu poranění, kterou může poskytovat specialista, ale i informovaný praktický lékař. Míšní poranění mohou doprovázet různé komplikace, jejichž terapie je jen v některých případech odlišná od léčby u běžné populace. Nicméně tyto komplikace často vykazují velmi chudou symptomatologii, což může vést k jejich pozdní či chybné diagnostice. Mezi komplikace, které jsou specifické pro míšní postižení, patří například spasticita,...

Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů po míšní lézi

Examination and rehabilitation procedures in patients after spinal cord lesion

MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Šárka Chvostová

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 143-147

Léčebná rehabilitace pacientů s míšním poraněním probíhá pro svoji náročnost, nákladnost a specifika na specializovaných odděleních – spinálních jednotkách. Kromě základních vyšetřovacích postupů u pacienta s traumatem je nezbytné provést specifické neurologické vyšetření dle ASIA (American Spinal Injury Association), které umožní stanovit úroveň a rozsah neurologického poškození. Rehabilitace začíná bezprostředně po úraze. V akutní fázi se zaměřujeme hlavně na podporu dechových funkcí a minimalizaci bolestivých pooperačních stavů. Dále využíváme specifické rehabilitační postupy, kterými se snažíme minimalizovat neurologický a funkční deficit...

Léčba spasticity u chronického míšního poranění

Treatment of spasticity in chronic spinal cord injury

doc. MUDr. Ivana Štětkářová CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 148-152

Nadměrný svalový tonus společně s bolestivými spazmy a dalšími spastickými projevy výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných po chronickém míšním poranění, snižuje pacientovu pohyblivost, omezuje jeho běžné denní aktivity a soběstačnost. Je zdrojem dalších komplikací (dekubity, chronická bolest, infekce, fixované svalové kontraktury). Ovlivnění spasticity je důležitou součástí péče o tyto nemocné. Pomocí různých klinických škál je možné objektivně hodnotit stupeň spasticity. Nejčastěji se používá Ashworthova stupnice svalového hypertonu a její modifikace, škála frekvence spazmů a vizuální analogová škála bolesti. Při mírné spasticitě je vhodná...

Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy - naše zkušenosti

Pain diagnosis and treatment in patients after spinal cord injury - our experience

MUDr. Veronika Hyšperská, MUDr. Jiří Kříž

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 153-159

Poranění míchy je často doprovázeno různými bolestivými stavy. Před zahájením terapie bolesti je třeba vždy stanovit správnou diagnózu. Podle Siddallovy klasifikace rozlišujeme bolest nociceptivní a neuropatickou. Nociceptivní bolest se dále dělí na muskuloskeletární a viscerální typ. Tato bolest vychází nejčastěji z přetížení svalů či kloubů nebo z poruchy vnitřních orgánů. Pokud se správně diagnostikuje její příčina, obvykle se dobře léčí. Neuropatickou bolest rozlišujeme na bolest nad úrovní léze, v úrovni a pod úrovní míšního poranění. Neuropatická bolest vychází z poranění samotné míchy nebo míšních kořenů. Jedná se většinou o bolest dlouhotrvající...

Péče o vyměšování moči a stolice u pacientů s transverzální míšní lézí

Taking care of urine and stool passage in patients with complete spinal cord lesion

MUDr. Martin Sutorý, CSc, prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 160-164

Funkčním následkem míšního šoku v oblasti močových cest po poranění míchy je atonie a areflexie močového měchýře. Svěračové struktury jsou inaktivní, k úniku moči nedochází. Dochází k přeplnění a nadměrnému rozepnutí (distenzi) močového měchýře. Hlavním úkolem urologického ošetření je v akutní fázi míšního poranění zabezpečení derivace moči takovým způsobem, aby nedošlo k poškození močových cest a byl tak vytvořen předpoklad pro návrat funkce po odeznění míšního šoku. Volba správné derivace moči je: permanentní transuretrální močový katétr (PK), suprapubická epicystostomie (SPE), sterilní intermitentní katetrizace (SIK) nebo reflexní vyprazdňování. Bezprostředně...

Přehledové články

Kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy

Cognitive dysfunction in multiple sclerosis

MUDr. Michal Dufek

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 165-171

Postižení kognitivních funkcí je u pacientů s roztroušenou sklerózou časté. Postižena bývá zejména pozornost, rychlost zpracování informací a krátkodobá paměť. Kognitivní poruchy mají negativní efekt na sociální vztahy a kvalitu života a jsou nejčastější příčinou ztráty zaměstnání. Tíže kognitivních poruch koreluje s patologií zobrazenou na konvenční magnetické rezonanci (rozsah lézí, atrofie). Většinou se jedná o mírné formy, demence je vzácná. Kognitivní dysfunkce se může vyskytovat velmi časně v průběhu onemocnění a nekoreluje s fyzickým postižením nebo s délkou nemoci. Terapeutické možnosti jsou diskutovány.

Diagnostika a léčba bolestí hlavy v České republice

Headache diagnosis and treatment in the Czech Republic

MUDr. Jolana Marková

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 172-178

Autorka v úvodu popisuje historii Sekce ČNS pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, která se zasloužila o rozvoj znalostí o bolestech hlavy v České republice. Dále je v krátkosti uveden princip klasifikace bolestí hlavy dle IHS a přehledově popsány nejčastěji se vyskytující jednotlivé primární i sekundární bolesti hlavy – migréna, tenzní bolest hlavy, syndrom nakupených bolestí hlavy (cluster headache), bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku, bolesti hlavy v souvislosti s cévním onemocněním mozku, bolesti hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné než cévní etiologie, bolesti hlavy v souvislosti s užitím farmakologicky...

Huntingtonské fenokopie dospělého věku

Adult-onset huntington disease phenocopies

MUDr. Martin Kucharík, MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D, doc. MUDr. Jan Roth CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 180-183

Huntingtonova nemoc je přesně definované autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění, s motorickými, kognitivními i psychiatrickými projevy. Je způsobené expanzí tripletu CAG v genu pro huntingtin. Přibližně 1% případů této nemoci má normální alelickou kompozici v tomto genu, přitom však symptomatika je shodná s Huntingtonovou nemocí – označují se jako huntingtonské fenokopie, nebo také (z angl.) Huntington´s disease-like syndromy. V naší práci jsme definovali základní projevy a stanovili kritéria pro označení syndromů jako huntingtonské fenokopie. Z dostupných aktuálních zdrojů jsme vybrali nejčastější diagnózy, přinášíme...

Súčasné trendy v diagnostike a liečbe neuroboreliózy

Current trends in diagnosing and treatment of neuroborreliosis

MUDr. Ladislav Gurčík

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 184-190

Lymeská borelióza je u nás v súčasnosti najčastejšie kliešťom prenášané ochorenie. Aby sa mohla infekcia preniesť z vektora na človeka, doba prisatia kliešťa musí byť minimálne 12–24 hodín. Ochorenie sa môže veľmi často prejavovať necharakteristickými symptómami, čo nezriedka vedie k diagnostickým omylom. V jednotlivých štádiách boreliózy môžu byť u pacientov tak typické, ako aj atypické symptómy. V prvom štádiu sa u cca 60 % infikovaných jedincov vyskytuje erythema migrans (EM), medzi ďalšie typické príznaky patria bolesť hlavy, kĺbov, svalov a únava. Po niekoľkých týždňoch nasleduje druhé štádium včasnej diseminovanej infekcie s neurologickým,...

Sdělení z praxe

Klinický případ: Teratom v oblasti kaudy

Clinical case: Teratoma in the caudal region

MUDr. Marek Macejka, MUDr. Marian Starý, MUDr. Robert Kroupa, MUDr. Jan Síla

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 192-194

Autoři prezentují vzácný klinický případ 41letého pacienta s nálezem spinálního teratomu v oblasti kaudy, který se projevoval sfinkterovými potížemi. Tumor byl po předchozích grafických vyšetřeních a zhodnocení peroperačního nálezu řešen endokapsulární exstirpací. Histologické vyšetření potvrdilo nález zralého teratomu. V diskuzi autoři stručně prezentují poznatky pohledem etiopatogeneze a terapie spinálního teratomu.

Referáty z literatury

Publikujeme v zahraničí

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 195

Informace

V. sympozium o léčbě bolesti, Brno, hotel Voroněž, 3.-4. 4. 2009

MUDr. Jiří Mastík, prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 196-197

XI. NEUROSKI Harrachov 2009

MUDr. Radomír Taláb CSc

Neurol. pro Praxi, 2009; 10(3): 198


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.