Neurologie pro praxi, 2012, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 243

Hlavní téma

Onemocnění hlavových nervů

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 247

Ochorenia postihujúce tretí, štvrtý a šiesty kraniálny nerv

Diseases affecting the third, fourth, and sixth cranial nerves

prof.MUDr.Egon Kurča PhD., MUDr.Peter Žiak, PhD., MUDr.Kamil Zeleňák, PhD.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 248-252

Práca predstavuje prehľadový článok o rôznych príčinách poruchy štruktúry a funkcie okohybných kraniálnych nervov. Nervus oculomotorius, nervus trochlearis a nervus abducens majú viaceré spoločné charakteristiky, ale aj rôzne jedinečné vlastnosti dané napr. anatomickými okolnosťami a fyziologickými mechanizmami. Uvedené sú hlavne ochorenia, ktoré podmieňujú vznik okohybných porúch poškodením nukleárnej alebo periférnej časti N III, IV a VI. Naopak, v článku nie sú uvedené napr. ochorenia postsynaptickej membrány neuromuskulárnej junkcie alebo samotných okohybných svalov.

Léze trigeminu

Trigeminal lesions

MUDr.Jolana Marková

Neurol. praxi 2012; 13(5): 253-258

Přehledný článek, zabývající se postižením trigeminálního nervu. Anatomicky nervus trigeminus (n. V) je smíšený senzitivní a motorický nerv. Dělí se na 3 větve, n. ophtalmicus, n. maxillaris a n. mandibularis. Tyto větve zprostředkují vnímání povrchové, kožní a slizniční citlivosti z oblasti obličeje, vlasaté části hlavy před interaurikulární čárou, dutiny ústní, nosní, z oblasti paranazálních dutin a oka. Senzitivní aferentace jde přes talamus do primární senzitivní korové oblasti. Motorické centrální neurony jsou lokalizovány v primární motorické korové oblasti. Motoricky n. trigeminus inervuje žvýkací svaly. Příčiny postižení trigeminu jsou...

Paréza zvratného nervu

Recurrent laryngeal nerve palsy

MUDr.Markéta Hudíková, MUDr.Jakub Dršata, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 259-260

Paréza zvratného nervu vzniká nejčastěji iatrogenně při operacích štítné žlázy. Převažuje postižení jednostranné. Léčba je konzervativní a chirurgická, která se liší u obrn jedno- a oboustranných. U jednostranných obrn se provádějí fonochirurgické výkony směřující ke zlepšení hlasu nemocného, u oboustranných paréz je primární zajištění průchodnosti dýchacích cest. V případě oboustranné pooperační obrny zvratného nervu je vhodné zvážit časnou operační revizi s případným uvolněním nervu či jeho suturou na specializovaném pracovišti.

Léze mozkových nervů u dětí

Cranial nerve lesions in children

MUDr.Josef Kraus, CSc., MUDr.Věra Sebroňová, Marie Brožová

Neurol. praxi 2012; 13(5): 261-264

Léze mozkových nervů jsou v dětství vzácné. Nicméně mohou být příznakem závažného onemocnění: tumoru, systémové choroby nebo kongenitální anomálie. Z tohoto důvodu má nezastupitelnou roli pečlivé vyšetření, včetně zobrazení a diferenciální diagnostiky. Častou příčinou parézy lícního nervu je infekce Borrelia burgdorferi; mnohdy spojená se serózní meningitidou. Idiopatické parézy mozkových nervů mají u dětí dobrou prognózu.

Přehledové články

Bolestivá diabetická neuropatie - léčba založená na důkazech

Painful diabetic neuropathy - evidence-based therapy

doc.MUDr.Edvard Ehler, CSc., MUDr.Jan Latta

Neurol. praxi 2012; 13(5): 265-269

Bolestivá diabetická neuropatie se vyskytuje u 16 % všech diabetiků a u 40–50 % diabetiků s prokázanou diabetickou neuropatií. V terapii neuropatické bolesti u bolestivé diabetické neuropatie se používají antidepresiva, antikonvulziva, opioidy, lokálně aplikované léky i další skupiny léků a non-farmakologické postupy. K objektivizaci průkazu redukce bolesti u diabetické neuropatie bylo provedeno více než 2 000 citací, článků či abstraktů, z nichž bylo vybráno 79 prací, které vyhovovaly přísným kritériím hodnotící komise (v rámci Americké neurologické asociace – AAN). Nejvyšší doporučení (úroveň A) získal pregabalin, pak duloxetin...

Význam časné diagnostiky a terapie v životní perspektivě pacientů s roztroušenou sklerózou

Importance of early diagnosis and treatment in the life perspective of patients with multiple sclerosis

doc.MUDr.Jan Mareš, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 270-274

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění s různou mírou neurodegenerace centrálního nervového systému (CNS). Klinický obraz je dán diseminací zánětlivých ložisek v CNS a mírou mozkové atrofie. Izolovaný, náhlý vznik ložiskových neurologických příznaků v souladu s možným rozvojem RS označujeme jako klinicky izolovaný syndrom (clinically isolated syndrom, CIS). Od časných fází onemocnění probíhají procesy, které vedou k trvalé ztrátě axonů korelující s tíží klinického postižení. K významným faktům podporujícím časnou léčbu patří zejména skutečnost, že pacienti s CIS vykazují vysoké riziko konverze do CDMS, histopatologická...

Genetické testování u idiopatických epileptických syndromů a epileptických encefalopatií - díl II.

Genetic testing in idiopathic epileptic syndromes and epileptic encephalopathies - part II

MUDr.Hana Krijtová, doc.MUDr.Petr Marusič, Ph.D.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 275-278

Molekulárně genetické diagnostické technologie se rychle vyvíjejí a tím se souběžně zvětšuje jejich výtěžnost a snižuje ekonomická náročnost. Roste i povědomí lékařů a obecné populace o možných genetických příčinách epilepsie a stoupají požadavky na genetické vyšetření pacientů s epilepsií. Význam provádění genetických testů v klinické praxi je však i přes pokroky v identifikaci genů ovlivňujících riziko vzniku různých epilepsií stále ve většině případů sporný. Tento II. díl poskytuje aktuální informace o genetice monogenně podmíněných idiopatických epileptických syndromů a epileptických encefalopatií s identifikovanou genetickou příčinou a...

Neuropsychiatrická báza placebo/nocebo fenoménov

The neuropsychiatric basis of placebo/nocebo phenomena

prof.MUDr.Peter Kukumberg, PhD.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 279-282

Vďaka zobrazovaciemu pokroku (PET, fMR) a neuropsychofarmakologickým poznatkom dochádza k posunu pochopenia pradávnych fenoménov „placeba a noceba“ z empirickej do vedecky exaktnejšej roviny s prekvapujúcimi odhaleniami. Oba fenomény majú neurotopicky rozložené teritóriá, neurotrasmiterové krytie (najmä opioidným, dopamínovým, cholecystokinínovým systémom). Placebo efekt možno zrušiť naloxonom, nocebo jav zasa progludidom. Akceptovanými mechanizmami týchto reakcií sú procesy očakávania (odmeny), ako aj komplikované „pavlovovské“ princípy podmieňovania. Naďalej zostáva rad nevysvetlených či roztvorených problémov (napr....

Z pomezí neurologie

Vybrané psychosociálne problémy u dieťaťa s detskou mozgovou obrnou

Selected Psychosocial Aspects of Child with Cerebral Palsy

PhDr.Iveta Ondriová, PhD., doc.MUDr.Eleonóra Klímová, PhD., PhDr.Ľudmila Majerníková, PhD.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 284-287

2Neurologická klinika, FNsP Prešov Detská mozgová obrna je komplex motorických postihnutí, ktoré vedú k abnormálnemu držaniu tela a pohybu vznikajúce následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva. Štúdie u týchto detí potvrdzujú z hľadiska psychickej predispozície zvýšené riziko psychických problémov. Pri miernom postihnutí prevládajú hlavne ťažkosti emocionálneho charakteru, hyperaktivita a vzájomné problémy s poruchou správania. Pôvod týchto psychických problémov je veľmi zložitý, najdôležitejší faktor je však samotná choroba a psychosociálne vplyvy, hlavne najbližšieho okolia, a to rodiny, rovnako ako ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú...

Sdělení z praxe

Překvapivé likvorologické nálezy

Surprising laboratory findings in CSF

MUDr.Martina Koudelková, doc.MUDr.Pavel Adam, CSc., MUDr.Ondřej Sobek, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(5): 288-290

Sdělení zahrnuje dvě kazuistiky, na kterých prezentuje význam likvorologického vyšetření v rámci širší diferenciální diagnostiky. První kazuistika se týká nálezu maligních buněk v kvalitativní cytologii u pacienta se suspektním primárním lymfomem CNS. Druhá kazuistika popisuje pacientku s chronickou lymfatickou leukemií, kde podrobné vyšetření mozkomíšního moku odhalilo koincidenci s neuroboreliózou.

Spontánní disekce a. basilaris jako vzácná příčina mozkového infarktu

Spontaneous dissection of basilar artery as a rare cause of cerebral infarction

MUDr.David Goldemund, MUDr.Jaroslav Brichta, MUDr.Jiří Vaníček, MUDr.Michal Reif

Neurol. praxi 2012; 13(5): 292-294

V kazuistice prezentujeme pacientku s akutní mozkovou příhodou vzniklou na podkladě spontánní disekce intrakraniální tepny. Jedná se o relativně vzácnou a zřejmě i poddiagnostikovanou příčinu iktů. V textu jsou diskutována úskalí diagnostiky a terapie tohoto onemocnění.


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.