Neurologie pro praxi, 2013, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2013; 14(5): 223

Hlavní téma

Neurostimulace v neurologii - úvod

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2013; 14(5): 228

Hluboká mozková stimulace u Parkinsonovy nemoci

Deep brain stimulation in Parkinson´s disease

MUDr.Marek Baláž, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 229-231

Hluboká mozková stimulace (DBS) je neuromodulační metodou terapie pozdních hybných komplikací Parkinsonovy nemoci, kterou lze využít u vhodně indikovaných pacientů. Nejčastějším anatomickým cílem zavedení elektrod DBS systému je subtalamické jádro. Efekt stimulace se projevuje v motorické škále UPDRS III – zlepšení mezi 30 % a 70 %. Díky pozitivnímu efektu na hybnost je možno redukovat dopaminergní medikaci o cca 50 %, snižuje se výskyt a intenzita choreatických polékových dyskinez (o 60–70 %) a off stavů (o 60 %). Procedura vede i k významnému zlepšení kvality života. Alternativním cílem je vnitřní palidum. Proces indikace, operačního...

Hluboká mozková stimulace u dystonií

Deep brain stimulation in dystonia

doc.MUDr.Robert Jech, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 232-236

Dystonie je heterogenní skupinou syndromů, které se projevují křečovitým mimovolním pohybem nebo posturou jedné nebo více částí těla. V některých případech bývá farmakologická léčba neúčinná, což vede k úvahám o oboustranné hluboké mozkové stimulaci vnitřního pallida (DBS GPi). Jde především o invalidizující generalizované a segmentální dystonické syndromy, které DBS Gpi může významně zlepšit. Také pacienti s cervikální dystonií, u kterých došlo k rozvoji sekundární rezistence vůči lokální léčbě botulotoxinem, mohou z neurostimulační léčby profitovat. Přes absenci jednoznačných indikačních a vylučovacích kritérií existují některé prognostické...

Hluboká mozková stimulace v kontextu neurostimulační léčby epilepsie

Deep brain stimulation in the context of neurostimulation treatment of epilepsy

prof.MUDr.Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2013; 14(5): 237-239

CEITEC – Středoevropský technologický institut, Program výzkumu mozku a mysli Epileptický záchvat je projevem synchronizace a šíření abnormálně organizované rytmické elek trické aktivity mozku. Neurostimulační techniky modulují rozsáhlé distribuované neuronální sítě, včetně těch, které jsou zapojeny do epileptických procesů. V současnosti jsou v klinice rutinně využívané stimulace n. vagus a hluboká mozková stimulace (deep brain stimulation – DBS) nucleus anterior thalami (ANT). Obě jsou účinnými paliativními metodami v léčbě farmakorezistentní epilepsie. Další stimulační cíle jsou testovány, zatím byly publikované menší soubory...

Stimulace nervus vagus a její postavení v současné klinické praxi

Vagus nerve stimulation and its place in current clinical practice

prof.MUDr.Robert Kuba, Ph.D.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 240-243

Stimulace nervu vagus (VNS) má v současnosti své pevné postavení v algoritmu terapie pacientů s farmakorezistentní epilepsií. VNS je indikována u pacientů s farmakorezistentní fokální i generalizovanou epilepsií, u nichž není indikován resekční epileptochirurgický zákrok. Klinické zkušenosti prokazují, že u dvou třetin pacientů léčených pomocí VNS, dochází k signifikantnímu zlepšení kvality života. Asi 5 % pacientů je dlouhodobě zcela bez záchvatů. Vedlejší účinky stimulace, vedoucí k ukončení stimulace a operační komplikace, se vyskytují asi u 2 % pacientů.

Neurostimulační metody v léčbě bolesti

Neurostimulation metods in the treatment of chronic pain

MUDr.Jitka Fricová, prof.MUDr.Richard Rokyta, DrSc.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 244-246

Článek přináší přehled neurostimulačních metod používaných v algeziologii při léčbě farmakorezistentní chronické bolesti. Existují dva typy neurostimulačních metod – invazivní a neivazivní. U všech metod je stručně popsán jejich fyziologický a patofyziologický mechanizmus, dále technické parametry stimulace a nejčastější a obvyklé indikace. Invazivní metody představuje: periferní nervová stimulace (PNS), míšní stimulace (SCS – spinal cord stimulation) s největší terapeutickou šíří a z dlaších vybraných metod, MCS (Motor cortex stimulation). Neinvazivní stimulační metody jsou TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace), rTMS...

Přehledové články

Periferní neuropatie u malignit

Peripheral neuropathies in malignancies

prof.MUDr.Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 247-251

Periferní neuropatie v souvislosti se systémovou malignitou mohou mít různou příčinu a mohou se manifestovat v různé fázi rozvoje maligního procesu. Může jít o přímý účinek primární malignity, paraneoplastický syndrom nebo komplikaci terapie. Maligní tumory mohou infiltrovat nebo komprimovat periferní nervy nebo kořeny a vyvolat různé senzitivní a motorické příznaky. Paraneoplastické syndromy jsou vzácné, ale mohou předcházet manifestaci vlastní malignity. Nejčastější je subakutní senzitivní neuronopatie, méně časté jsou senzitivně-motorické neuropatie. Neuropatie může být také nepřímým důsledkem dysimunitního mechanizmu, například u pacientů...

Z pomezí neurologie

Neuroinfekce v intenzivní péči

Neuroinfection and intensive care

doc.MUDr.Luděk Rožnovský, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 252-256

Závažné neuroinfekce jsou charakterizovány poruchou vědomí, křečemi nebo ložiskovým neurologickým postižením. V jejich etiologii se nejčastěji uplatňují purulentní meningitidy, encefalitidy a abscesy mozku. Rychlá diagnostika a empirická léčba je nutná zejména u pacientů s purulentní meningitidou a herpetickou encefalitidou, protože odklad kauzální léčby zvyšuje riziko závažného průběhu a úmrtí pacienta.

Sdělení z praxe

Sledování biologické účinnosti interferonu-β při léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice

Interferon-β biological activity; monitoring of the treatment effect in multiple sclerosis patients in the Czcech republic

MUDr.Eva Meluzínová, MUDr.Jana Libertínová, Mgr.Miroslav Zajac, MUDr.Václav Maťoška

Neurol. praxi 2013; 14(5): 258-261

Interferony-β jsou řazeny mezi léky 1. volby relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy, které až u poloviny pacientů mohou způsobit tvorbu neutralizačních protilátek. Při sledování delším než dva roky vykazují pacienti s přítomnými neutralizačními protilátkami prokazatelně vyšší aktivitu onemocnění hodnocenou jak pomocí MR, tak klinickými parametry. Zlatým standardem vyšetřování neutralizačních protilátek doporučovaným Světovou zdravotnickou organizací je metoda cytopatogenního efektu. Neutralizační protilátky ve vysokých titrech přetrvávají dlouhodobě a významně snižují biologickou účinnost interferonů-β. Pro testování reziduální...

Adenomy hypofýzy: výsledky operační léčby transnazální endoskopickou technikou

Pituitary adenoma: results of surgical treatment with transnasal endoscopic technique

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Krejčí, MUDr.Tomáš Hrbáč, MBA, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Neurol. praxi 2013; 14(5): 262-266

Transnazální endoskopický přístup představuje novou, miniinvazivní, operační metodu resekce selárních nádorů. V práci jsou prezentovány pětileté zkušenosti s operacemi adenomů hypofýz touto technikou. V době od března 2007 do dubna 2012 bylo na neurochirurgické klinice FN Ostrava provedeno 101 operací u 99 pacientů s diagnózou adenomu hypofýzy. Operace byly provedeny transnazálním přístupem, ve spolupráci s otorinolaryngologem, pod kontrolou endoskopu. Radikální resekce bylo dosaženo u 81,8 % pacientů. Mortalita v souboru byla nulová, komplikace se vyskytly u 5,9 % pacientů.

Transverzální myelitida jako izolovaná manifestace neuroborreliózy

Transverse myelitis as the only manifestation of neuroborreliosis

MUDr. Alena Meleková, MUDr. Ján Latta, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. František Sedláček, MUDr. Milan Mrklovský

Neurol. praxi 2013; 14(5): 267-269

Akutní transverzální myelitida má nejčastěji parainfekční původ, o něco méně často se vyskytuje v rámci demyelinizačního onemocnění typu roztroušené sklerózy, dále jako idiopatická, ischemického či infekčního původu. Izolovaná akutní transverzální myelitida se vyskytuje u necelých 5 % všech případů neuroborreliózy. Autoři popisují případ 62leté ženy, u které se objevil červený exantém na zádech. Po 3 týdnech došlo k rozvoji bolestí v dolním hrudním a bederním úseku s projekcí podél žeber a následně vznikly porucha čití s hranicí Th7, sfinkterové poruchy a lehká spastická paraparéza dolních končetin. Byl prokázán syndrom aseptické meningitidy,...

Informace

Profesor Zdeněk Ambler - in memoriam

MUDr. Jan Hromada, MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Neurol. praxi 2013; 14(5): 270

Elektronické publikace

Molekulárno-genetické a biochemické aspekty niektorých dedičných neurologických ochorení Ochorenia podmienené molekulárno-genetickými patológiami štrukturálnych konštituentov nervového systému - 2. časť

The molecular genetic and biochemical aspects of neurogenetic disorders

doc.MUDr.Ján Chandoga, CSc., MUDr.Petra Jungová, RNDr.Katarína Kolejáková, RNDr.Robert Petrovič, PhD., MUDr.Juraj Štofko, MBA

Neurol. praxi 2013; 14(5): 328-332

V práci prezentujeme vybrané neurogenetické ochorenia bazálnych ganglií, spinocerebelárne poruchy a ochorenia spojené s postihnutím motorických a periférnych neurónov. Opisujeme Huntingtonovu, Parkinsonovu, Friedreichovu chorobu, spinocerebelárne ataxie, amyotrofickú laterálnu sklerózu, spinálnu a bulbulárnu muskulárnu atrofiu, spinálnu muskulárnu atrofiu, hereditárne spastické paraplégie, Charcot-Marie-Tooth typ 1A chorobu a hereditárnu neuropatiu s náchylnosťou na tlakovú obrnu. Venujeme sa incidencii, molekulárno-genetickým príčinám ochorení, formám dedičnosti, patobiochemickým aspektom a stručne opisujeme klinický obraz. Uvedené chorobné...


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.