Neurologie pro praxi, 2015, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2015; 16(5):

Hlavní téma

Vertebrogénna problematika – úvod k hlavnej téme

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. – editor hlavnej témy

Neurol. praxi 2015; 16(5): 252

Neuropatická komponenta bolestí zad

Neuropathic component of back pain

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(5): 253-256

Bolesti zad jsou snad nejčastější klinický syndrom vůbec – celoživotní prevalence je odhadována na >70 % a asi 30 % populace trpí bolestmi aktuálně. Bolesti zad jsou pravděpodobně nejčastější klinický syndrom s neuropatickou bolestí. U asi 1/5 nemocných s bolestmi zad se na bolesti podílí neuropatická komponenta. Náklady na léčbu bolestí zad s neuropatickou komponentou jsou o 50 % vyšší než léčba průměrného pacienta s bolestí zad a o 70 % vyšší než léčba pacienta bez neuropatické komponenty. Patofyziologie bolestí zad je komplexní s podílem nociceptivní a neuropatické komponenty, což vedlo k označení smíšená bolest (mixed pain). Typickým představitelem...

Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy

Neurological aspects of lumbar spinal stenosis

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., MUDr. Tereza Andrašinová, MUDr. Roman Kopáčik

Neurol. praxi 2015; 16(5): 257-261

Lumbální spinální stenóza (LSS) je častá choroba vyššího věku, která přispívá k omezení mobility pacientů a která bývá poddiagnostikovaná. Diagnostika a terapie pacientů s LSS je multidisciplinární záležitost, většinou se na ní podílí neurolog a spinální chirurg spolu s radiologem. V tomto přehledu jsou shrnuty recentní poznatky týkající se klinické manifestace, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a volby terapeutického postupu u pacientů s LSS.

Algeziologické, neurologické a rehabilitační aspekty v diagnostice a terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi bederního úseku páteře

Algesiologic, neurologic and rehabilitation aspects in diagnostics and therapy of patients

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Neurol. praxi 2015; 16(5): 262-265

a pohybových poruch, Olomouc Chronické nespecifické bolesti bederního úseku páteře vyžadují specifický přístup v diagnostice i terapii. U pacientů s těmito obtížemi by měly být posuzovány aspekty somatické, psychické i jejich disabilita. K doplnění anamnézy mohou sloužit dotazníky bolesti a algofunkční dotazníky. Neurologické vyšetření by mělo obsahovat i prvky algeziologického, kineziologického a rehabilitačního vyšetření. Pozornost by měla být zaměřena na motorické projevy a pohybové stereotypy. Rehabilitace má zahrnovat edukaci pacientů, podpůrnou psychoterapii a má být zaměřena na zvládání bolesti, na odstranění poruch hybnosti a na zvýšení stability...

Neurologické komplikácie pri difúznej idiopatickej skeletálnej hyperostóze

Neurologic complication of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Neurol. praxi 2015; 16(5): 266-268

Difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza je nezápalová degeneratívna choroba postihujúca axiálny skelet kalcifikáciou a progredujúcou hyperostózou predného a zadného longitudinálneho ligamenta, ako aj iných úponov. Choroba postihuje aj periférne úpony – entézy v oblasti ramien, lakťov, panvy, kolien a na pätách. Chorobný proces je výrazný a pri koincidencii s reumatoidnou artritídou dokáže modulovať erozívne kostné zmeny. Popri postihnutí kostí môžu byť prítomné extraoseálne zmeny, ako sú dysfágia, dysfónia a neurologické komplikácie, predovšetkým bolesti v torakolumbálnej chrbtici, stuhnutosť a obmedzenie pohyblivosti, ale aj radikulárny syndróm,...

Osteoporóza a vertebrogénna bolesť

Osteoporosis and vertebrogenic pain syndrome

MUDr. Daniel Čierny, PhD., MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP

Neurol. praxi 2015; 16(5): 269-272

Vertebrogénne bolesti sú jednými z najčastejších ťažkostí, ktoré vo väčšej či menšej miere postihnú každého človeka. Sú častým dôvodom návštev i v ambulancii reumatológa, i keď ich charakter a klinický o braz sa mení podľa typu ochorenia. Autori v práci podávajú prehľad problematiky z hľadiska reumatológa so zameraním na bolesti súvisiace s osteoporózou, ako i možnosti diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky.

Přehledové články

Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy

New ways of administering injection drugs in relapsing multiple sclerosis

MUDr. Jiří Piťha

Neurol. praxi 2015; 16(5): 273-277

Přehledný článek informuje o nových formách podání parenterálních léků v indikaci roztroušené sklerózy nebo klinicky izolovaného syndromu. Jde o snížení frekvence aplikace a zvýšení dávky, přechod z nitrožilního nebo intramuskulárního na podkožní podávání nebo pozměnění účinné molekuly. Nové léky mají stejnou účinnost jako původní při zachování nebo dokonce snížení nežádoucích účinků.

Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy

Evaluation of electronic forms for the assessment of spinal cord injured patients

MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., MUDr. Renata Háková, Mgr. Zuzana Hlinková, Mgr. Barbora Frgalová, MUDr. Veronika Hyšperská, Mgr. Šárka Špaňhelová

Neurol. praxi 2015; 16(5): 280-285

Detailní neurologické a funkční vyšetření je zásadní pro hodnocení vývoje po poranění míchy. Ke standardizaci vyšetřovacích postupů významně přispěla Evropská multicentrická studie EMSCI. Jejich rozšíření v České republice probíhá formou Kurzů vyšetření spinálního pacienta, které pořádá Spinální jednotka ve FN Motol. Elektronické formuláře by mohly pomoci zjednodušit zpracování získaných informací, sjednotit výstupy a zpřehlednit zdravotnickou dokumentaci.

Psychogenní neepileptické záchvaty

Psychogenic nonepileptic seizures

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(5): 286-289

Institut neuropsychiatrické péče, Praha Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) jsou relativně častým onemocněním. Pacienti tvoří až pětinu nemocných s farmakorezistentními záchvaty. Vznikají na psychogenním podkladu mechanizmem somatoformní disociace za přítomnosti dalších faktorů. V jejich diferenciální diagnostice, zejména k odlišení od záchvatů epileptických, je stále zlatým standardem video-EEG monitorace a provokace typických záchvatů sugescí. Na základě opakovaných pozorování byly zjištěny některé typické záchvatové projevy PNES. Pacienti často trpí i jinými psychickými komorbiditami. Hlavní složkou léčby je psychoterapie, nicméně dlouhodobě...

Z pomezí neurologie

Varicella, herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence

Varicella, herpes zoster, complications and postherpetic neuralgia, prevention

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Neurol. praxi 2015; 16(5): 290-292

Virus Varricela zoster je jediný vir, který způsobuje dvě odlišná onemocnění – plané neštovice (varicellu) a pásový opar (herpes zoster). Primární infekce je charakterizována generalizovaným výsevem puchýřků na erytematózní spodině na kůži a sliznicích. Endogenní infekce se projevuje výsevem vezikul v herpetiformním uspřádání v průběhu jednoho nebo více nervových kořenů, v dermatomech. Primoinfekce je typická pro dětský věk, nejčastěji v předškolním období. Po dobu primární infekce virus putuje podél senzorického nervu z kůže do příslušného ganglia, kde zůstává v latentní fázi. Herpes zoster vzniká jako následek reaktivace latentních virů při...

Sdělení z praxe

Bolest smíšené etiologie u polymorbidního pacienta

Pain of mixed etiology in patient with polymorbidity

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(5): 293-295

Polymorbidní pacient s bolestí představuje pro lékaře složitý problém. Má obvykle více onemocnění, která jsou provázena různými druhy bolestí a je léčen preparáty, které mají rozdílné farmakologické vlastnosti a nežádoucí účinky (Slíva, 2011). V těchto případech je velmi důležité podrobné vyšetření etiologie bolesti a racionální nasazení analgetické léčby (Ambler, 2012). V naší kazuistice uvádíme příklad polymorbidní pacientky středního věku, která trpí závažnými onemocněními, prodělala radikální operační výkony na pohybovém aparátu a dlouhodobě má chronickou medikamentózní terapii, včetně kortikoterapie. Je léčena několika analgetiky, přesto její...

Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy

Fulminant course of lamotrigine-induced toxic epidermal necrolysis

MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MUDr. Hana Řihová, MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D., MUDr. Ivan Suchánek

Neurol. praxi 2015; 16(5): 299-301

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) je kritický exfoliativní syndrom, který svým lokálním charakterem imituje povrchní popáleniny. Jedná se o polékovou reakci, které se projevuje nejen v oblasti kůže, ale také na sliznicích. Podkladem tohoto onemocnění je indukce apoptotického procesu v oblasti dermo-epidermální junkce. Antiepileptika dnes představují z pohledu rozvoje TEN jednu z nejdůležitějších lékových skupin. V kazuistice prezentujeme případ mladé ženy s rozvojem toxické epidermální nekrolýzy po medikaci lamotriginu.

Spontánní intrakraniální hypotenze - kazuistika, diagnostika a léčba

Spontaneous intracranial hypotension: a case report, diagnosis and treatment

MUDr. Zbyšek Pavelek, doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Ludovit Hofmann Klzo, Ph.D.

Neurol. praxi 2015; 16(5): 303-306

Spontánní intrakraniální hypotenze je pozoruhodná, nicméně často chybně diagnostikovaná příčina perzistujících bolestí hlavy. Syndrom je charakterizován ortostaticky vázanou bolestí hlavy, nízkým likvorovým tlakem a nálezem difuzního pachymeningeálního enhancementu na magnetické rezonanci mozku po podání gadolinia. Popisujeme případ 39letého muže, v jehož anamnéze je operace bederní páteře pro radikulopatii. Po šesti týdnech po operaci došlo k rozvoji pozvolna se horšících bolestí hlavy s vazbou na vertikalizaci, které byly doprovázeny fotofobií, osmofobií a tinnitem. Primárně se klinická a paraklinická data hodnotila jako syndrom aseptické meningitidy....


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.