Neurologie pro praxi, 2014, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Neurol. praxi 2014; 15(1): 3

Hlavní téma

Funkční zobrazovací metody v neurologii a neurochirurgii

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. - editor hlavního tématu

Neurol. praxi 2014; 15(1): 10

Klinické využití funkční magnetické rezonance (fMRI) při operacích mozkových nádorů v primární motorické oblasti

Clinical use of functional magnetic resonance imaging (fMRI) when operating on brain tumours in the primary motor area

MUDr.Robert Bartoš, Ph.D., doc.MUDr.Robert Jech, Ph.D., prof.MUDr.Josef Vymazal, DrSc., prof.MUDr.Pavel Petrovický, DrSc., MUDr.Michal Orlický, prof.MUDr.Martin Sameš, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 11-15

V souhrnném článku vysvětlujeme princip a metodiku funkční magnetické rezonance při lokalizaci primární motorické kůry. Po vysvětlení principu fMRI se zaměřujeme na vlastní soubor 18 pacientů, u kterých jsme hodnotili spolehlivost fMRI ve srovnání s konvenční metodou – elektrickou kortikální stimulací. Závěrem navrhujeme základní pravidla postupu při funkčním vyšetřování a operování mozkových nádorů v motorické krajině.

Využití pozitronové emisní tomografie (PET) v neurologii

Use of positron emission tomography in neurology

MUDr.Irena Doležalová, MUDr.Karol Bolčák, prof.MUDr.Robert Kuba, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 16-21

Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací metoda podávající informaci o funkci dané tkáně či orgánu. Je využívána především v onkologii, neurologii a kardiologii. V následujícím přehledu krátce vysvětlíme princip PET vyšetření, poté se budeme věnovat jeho využití v neurologii. Soustředíme se především na oblast neuroonkologie a epileptologie, tedy na indikace, ve kterých je PET již běžně klinicky využíván. Posléze se zmíníme i o možnostech jeho aplikace v rámci diagnostiky extrapyramidových onemocnění, demencí a mozkových infarktů, v těchto indikacích je PET z větší části omezen na oblast výzkumu.

Klinické využití SPECT v neurologii

Clinical use of SPECT in neurology

doc.MUDr.Petr Marusič, Ph.D., MUDr.Kateřina Zárubová, MUDr.Aleš Tomek

Neurol. praxi 2014; 15(1): 22-25

V neurologické diagnostice se SPECT využívá pouze na specializovaných pracovištích v relativně omezeném počtu indikací, a to zejména: 1) u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v rámci vyšetřovacího programu před epileptochirurgickým zákrokem, 2) v diferenciální diagnostice parkinsonského syndromu, 3) k posouzení funkčního stavu cévního řečiště u pacientů s uzávěrem vnitřní karotidy nebo stenózou intrakraniálních tepen.

Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku

Multimodal approach in functional brain neuroimaging

MUDr.Martin Pail, Ph.D., MUDr.Petr Mikulenka, Ing.Radek Mareček, Ing.Michal Mikl, Ph.D., prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 26-30

V systému složitém a komplexním, jako je lidský mozek, je nemyslitelné, že informace obsažené v jedné modalitě (jednom fyziologickém parametru) mohou tento systém plně a smysluplně popsat. V poslední době je tedy snahou integrovat analýzy různých modalit mezi sebou a získat tak lepší a komplexní vhled do celého systému, a tím pochopení fyziologického a patologického fungování lidského mozku.

Přehledové články

Léčba roztroušené sklerózy v České republice - možnosti a realita

Treatment of multiple sclerosis in Czech Republic - options and reality

MUDr.Michal Dufek

Neurol. praxi 2014; 15(1): 31-35

Léčebné možnosti se u roztroušené sklerózy v posledních letech značně rozšířily. V roce 2013 bylo registrováno několik nových účinných léků a další budou uvedeny do léčebné praxe v nejbližších letech. Dostupnost léků je však omezena z důvodů restrikce plátců zdravotní péče. Úhradová pravidla jsou často v rozporu s medicínou založenou na důkazech. Tento článek se věnuje jednak nadějným vyhlídkám v léčbě roztroušené sklerózy s přehledem nových léků, jednak současnému stavu v ČR. V článku jsou uvedeny konkrétní případy nesouladu léčebných možností s klinickou realitou.

Neurologické komplikácie prehliadnutej hypovitaminózy B12 pri Crohnovej chorobe

Neurological complication of undetected vitamin B12 deficiency in Crohn΄s diseases

MUDr.Darina Petrleničová, PhD., MUDr.Katarína Kračunová, PhD., doc.MUDr.Peter Valkovič, PhD.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 36-38

Pacienti s Crohnovou chorobou (CCH) po resekcii terminálneho ilea predstavujú rizikovú skupinu pre malabsorbciu a následný rozvoj hypovitaminózy B12. Neurologické prejavy zahŕňajú najmä periférnu polyneuropatiu, avšak progresiou patologického procesu môže dôjsť k vývoju závažných degeneratívnych zmien na mieche a mozgu. Typickým klinickým obrazom je tzv. subakútna kombinovaná degenerácia miechy. Prezentujeme kazuistiku pacientky s CCH so závažnými neurologickými prejavmi hypovitaminózy B12. Chceme upozorniť na význam prevencie a skríningu u osôb v riziku deficitu vitamínu B12.

Transkraniální sonografické vyšetření u pacientů s parkinsonským syndromem

Transcranial sonography with Parkonson΄s syndrome

MUDr.Monika Jelínková, doc.MUDr.David Školoudík, Ph.D., FESO, MUDr.Petra Bártová, Ph.D., prof.MUDr.Petr Kaňovský, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 39-42

Autoři prezentují možnosti využití transkraniálního sonografického vyšetření mozkového parenchymu u pacientů s neurodegenerativním onemocněním. V článku je popsána technika vyšetření, technické parametry a sonografickými nálezy u pacientů s Parkinsonovou nemocí, multisystémovou atrofií, progresivní supranukleární paralýzou a kortikobazální degenerací.

Komentáře

Diflunisal - nová možnosť účinnej farmakologickej liečby familiárnej amyloidnej polyneuropatie?

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 52

Komentář k článku „Familiárna amyloidná polyneuropatia“ Neurol. prax 2013, 14(6): 296–300.

Sdělení z praxe

Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu

Selection of patients with normal pressure hydrocephalus for shunt placement

MUDr.Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr.Ing.Tomáš Svoboda, MUDr.Karel Máca, Ph.D., MUDr.Marek Sova, MUDr.George Hanoun, prof.MUDr.Martin Smrčka, Ph.D., MBA, PhDr.Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 43-46

Úvod: Autoři prezentují možnosti využití lumbálního infuzního testu a zevní lumbální drenáže u pacientů s normotenzním hydrocefalem k selekci pacientů ke zkratové operaci. Materiál a metodika: Od roku 2003 do roku 2011 bylo indikováno ke zkratové operaci 82 pacientů. Jejich průměrný věk byl 66,8 roků. V souboru bylo 44 (53,7 %) mužů a 38 žen (46,3 %). Lumbální infuzní test byl proveden u 77 pacientů, zevní lumbální drenáž u 22 operovaných a oba testy byly provedeny u 17 nemocných. Výsledky: Lumbální infuzní test předpověděl správně efekt operace v 78,3 % a zevní lumbální drenáž v 90,9 %. Pět pacientů s negativním výsledkem lumbálního infuzního...

Farmakoterapie

Praktické zkušenosti se zonisamidem v dětství a adolescenci

Practical experience with zonisamide in childhood and adolescence

MUDr.Michal Ryzí, doc.MUDr.Hana Ošlejšková, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 47-51

Centrum pro epilepsie Brno Schválené možnosti antiepileptické terapie v dětském věku jsou omezenější než v dospělosti a proces zařazení nového antiepileptika v dětství je většinou zdlouhavější. Cílem přehledného článku je podání ucelených informací o zonisamidu v nové indikaci – přídatné terapii parciálních záchvatů v dětství od 6 let věku. Souhrně jsou prezentovány výsledky multicentrické, dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie i přehledné výsledky otevřených studií zaměřených zejména na bezpečnost a snášenlivost a tyto poznatky jsou doplněny praktickými zkušenostmi z pracoviště autorů.

Informace

Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, 18.-19. október 2013, Tatranská Lomnica

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 54


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.